Facebook:      crownpointelementaryPTA                

Snapchat:         crownpointptarocks                  

Instagram:        Crownpointptarocks     

Twitter:            @pointpta